Aktivitetskalender     Om KS       

 
 

KS Hedmark og Oppland:

Saksbehandlerkurs 2018

 
 
HJEM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    KONTAKTINFORMASJON    
                          
 
 
Invitasjon til saksbehandlerkurs.
 
KS Hedmark og Oppland inviterer til kurs i saksbehandling.
 
 
Studieform
Kursopplegget baserer seg på Høyskolen Kristiania sitt opplegg med 4 obligatoriske oppgaver til innsending til brevretter. 
Kurset er nettbasert slik at alt fagstoffet og oppgaver finnes på nettet.  Innholdet er praktisk rettet med en rekke cases, selvtester og oppgaver som har sitt utgangspunkt i arbeidssituasjoner. Lover og forskrifter er tilgjengelig på nettet, og kurset er derfor alltid oppdatert i forhold til lover og forskrifter. 
 
Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.
 
Kompetanse
Elevene vil etter gjennomført kurs ha innsikt og forståelse for saksbehandlingens innhold. De vil tilegne seg nyttig og oppdatert kunnskap om forvaltningens oppgaver og ansvar, forvaltningsloven, politikk og administrativ organisering, rutiner for saksbehandling og service og etikk i kommunal og statlig sektor. Sentrale lover i kurset er kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova.
Elevene får tilsendt kursbevis når alle innsendingsoppgavene er gjennomført og bestått.
Det er ingen eksamen, men brevretter gir tilbakemeldinger til elevene gjennom innsendingsoppgavene.
 
Målgruppe
* Alle som arbeider i offentlig forvaltning, enten de har saksbehandlerfunksjoner eller møter brukere i jobben sin
* Ansatte med behov for faglig oppdatering innen saksbehandling
* Nytilsatte som trenger innføringskurs.
 
Innhold/pensum 

Kursopplegget består av 4 moduler:

Modul 1
Forvaltningskunnskap gjennomgår de prinsipielle trekkene ved statsforvaltningen og kommuneforvaltningen. Det legges særlig vekt på å få fram forskjellen på og sammenhengen mellom de politiske og administrative styringsorganene i kommunesektoren.

Modul 2
Forvaltningsloven og offentlighetsloven behandler forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og partenes rettigheter knyttet til innsynsrett, saksbehandlingstid og klageadgang. I tillegg får forvaltningens taushetsplikt, veiledningsplikt og offentlighetens innsynsrett en bred plass.

Modul 3
Saksbehandlingsprosessen tar for seg de ulike trinn i den praktiske saksbehandlingen, bl.a. elektronisk saksbehandling. Det legges betydelig vekt på skriftlig saksbehandling. Modulen gjennomgår arkivloven med forskrift om arkivering i offentlig sektor og kommunelovens bestemmelser om saksbehandling i politiske utvalg og råd.

Modul 4
Service og etikk behandler nødvendigheten av serviceinnstilling og etisk bevissthet i offentlig sektor. Blant annet drøftes innholdet i servicebegrepet for offentlig sektor. Offentlige servicesentre og serviceerklæringer/brukergarantier for offentlig sektor behandles. Behovet for etiske kjøreregler både overfor brukere og mellom ansatte inngår som en vesentlig del av opplæringen.

 
Lokale samlinger
KS Hedmark og Oppland tilbyr 4 forelesningsdager som retter seg mot temaene i de enkelte moduler. Her blir det vist til supplerende og praktiske eksempler, og det settes av tid til diskusjon og spørsmål. Det blir ingen gjennomgang av selve oppgavene.
 
Evalueringene av tidligere kurs viser at deltakerne ønsker mer tid til å snakke sammen og drøfte selve oppgavene. Vi tilbyr derfor 2 to-dagers samlinger. Her blir det mulighet for at deltakerne kan bruke kveldene til å diskutere oppgavene som skal leveres inn til brevretter.
 
Første samling 26.-27. september i Oslo
Forelesere er blant andre regiondirektør Trond Lesjø, KS Hedmark og Oppland, og rådmann i Sør-Fron kommune, Jan Reinert Rasmussen.
På samlingen i Oslo bor vi på Thon Hotel Slottsparken, Wergelandsvn. 5, og har møte der første dag. I tillegg får vi denne dagen omvisning i Stortinget.
Andre dagen har vi opplegg i Kommunenes Hus.
 
Andre samling 27.-28 november på Quality Strand Hotel Gjøvik 
På modulen vedr. saksbehandlingsprosessen foreleser regiondirektør Trond Lesjø. Klart språk er viktig for en saksbehandler.  
En av tre sliter med å forstå offentlig informasjon. Derfor har KS en stor satsning på klart språk i kommunesektoren.
Arkiv/arkivlov er også ett av temaene på denne samlingen
 
Dekan ved Høgskolen i Innlandet, Aksel Hagen, foreleser på modulen som omhandler service og etikk.
Det settes av god tid til refleksjon og drøftinger.
 
Tid/kostnad

Dette kurset er godkjent for støtte fra OU-midlene. KS Hedmark og Oppland har på vegne av deltakerne søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler til kursavgiften. Deltagerne vil derfor ikke motta faktura for deltakeravgiften. Den vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker kursavgiften, ikke reise- og oppholdsutgifter.

 
Kurset koster likevel en del penger for arbeidsgiver og kurset er tidkrevende for arbeidstaker.
KS Hedmark og Oppland anbefaler at arbeidsgiver gir deltakerne mulighet til å arbeide med innsendingsoppgavene sine i arbeidstiden.
 
Det er en fordel (men ingen forutsetning) at det er flere deltakere fra den enkelte arbeidsgiver, slik at disse kan arbeide sammen om oppgavene. Der dette ikke er tilfelle så oppfordrer vi arbeidsgiver til å gi deltakerne mulighet til å samarbeide med kurskollegaer i nabokommuner.
 
Kostnader blir:
26.-27. september - overnatting på Thon Hotel Slottsparken, dagpakke på hotellet,  omvisning i Stortinget, dagpakke i Kommunenes Hus og middag koster ca. kr 3.400.
 
27.-28 november - full pensjon og overnatting på Quality Strand Hotel, Gjøvik, ca. kr 2.900. 
 
Arbeidsgiver dekker reisekostnader for deltakerne.
 
Arbeidsgiver bes om å melde på deltakerne på selve kurset under fanen "påmelding".
Påmeldingsfrist er 30. august 2018.
 
Det blir sendt ut nytt påmeldingsskjema og detaljert program for hver av de 2 samlingene, slik at deltakerne kan krysse av for hva de vil delta på av måltider og overnatting. Faktura på dette blir sendt ut etter hver samling.
 
Spørsmål kan rettes til Astrid Tomter (astrid.tomter@ks.no, mobil 977 28 220)
 
Med vennlig hilsen
Trond Lesjø
regiondirektør                                                                                                        Astrid  Tomter
                                                                                                                                      rådgiver
 
Powered by WebSite