HJEM    PÅMELDING    PROGRAM    SEMINARER    KOMØK MASHUP    KOMMUNEBAROMETERKONFERANSEN    PRAKTISK INFORMASJON    

Les mer om de ulike seminarene: A B C D E F G H I J P Q R S T U V W X Y     L1 L2 L3 L4

Seminar A

Status i norsk økonomi

Hva er status for norsk økonomi? Og hvilke konsekvenser for det for kommuneøkonomien fremover? 

 

Møt seniorøkonom i DNB Markets Kyrre Aamdahl og hør hans vurderinger av utviklingen i norsk økonomi og hva konsekvensene blir

 

Seminar B

Handlingsrom 2020 - 10 konkrete tips for større økonomisk handlingsrom

Det eneste vi vet sikkert er at hvert eneste år er ønsker og behov større enn de rammer som kommunen har til rådighet. De fleste har lært og erfart at «ostehøvelprinsippet» rammer skjevt og fungerer dårlig. Men hva er alternativene?

 

Håvard Moe er seniorrådgiver i KS Konsulent med kommuneøkonomi som spesialfelt. De siste 16 årene har bistått et stort antall kommuner med økonomiske omstillingsprosesser. Møt opp og hør hans 10 konkrete tips og råd til tiltak og prosesser som bidrar til å skape økonomisk handlingsrom i kommunebudsjettet.

 

Seminar C

Hva er «riktig» netto driftsresultat i en kommune?

  På oppdrag for KS har Menon Economics og Telemarksforsking utviklet et økonomistyringsverktøy for norske primærkommuner og              fylkeskommuner. Målsetningen med prosjektet har vært å utvikle en metode som kan gi en konkret anbefaling for nivået på netto                  driftsresultat for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

 

  Nå kan du få modellen presentert av hjernene bak modellen, Gjermund Grimsby og Peter Aalen fra Menon.

Seminar D

Demografi som utfordrer økonomien

Kommuneøkonomien er direkte koblet til antall og type innbyggere. Og når de demografiske endringene setter inn, så endrer også de økonomiske forutsetningene seg. Men hva skjer og hvorfor skjer det så store endringer nå?

 

Møt forsker i SSB Erling Holmøy og hør han snakke om eldrebølge og befolkningsnedgang og om dette er en trussel for lokalsamfunnet, eller om det ligger muligheter i dette også.

 

Malvik kommune har hatt enorm befolkningsvekst, men skal også tredoble antall innbygger over 80 år de neste 20 årene. Møt Einar Spjøtvoll, økonomisjef i Malvik kommune og tidligere seniorrådgiver i Trondheim kommune, og hør erfaringer om hvordan befolkningsendringer håndteres budsjettmessig i en stor og middels stor kommune.

 

Seminar E

Ansvarsfordeling mellom kommune og revisor, hvor går skillet?

Siden VG i begynnelsen av oktober 2018 avslørte at tre brødre - uten å kjenne til det - var registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, har søkelyset vært rettet mot hvordan kommunene foretar en slik registrering. Mange har spurt seg om dette også har skjedd i andre kommuner og hvem som har ansvaret.

 

Møt Morten Alm Birkelid, daglig leder i Hedmark revisjon IKS, som vil komme nærmere inn på kommunens ansvar, helsevesenets, spesialisttjenestens og revisors rolle, krav til dokumentasjon og koblinger mot kommunens inntektssystem. Vi får også høre om personvernforordningen (GDPR) og behandling av sensitive personopplysninger.

 

Seminar F

Sju magre etter sju fete – hvordan kan Kommune-Norge håndtere tøffere tider?

Det er mange trender som peker i retning av at de gode økonomiske tiden er over for kommune-Norge. På KOMØK '19 har du mulighet til å møte tidligere nyhetsredaktør og økonomisk journalist i Kommunal rapport - nå redaktør i TU - Ole P. Pedersen. Han har fulgt norsk kommuneøkonomi tett i mange år og vil gi deg sine perspektiver og analyser på fortid og fremtid for kommunesektorene generelt og kommuneøkonomien spesielt. Hvis historien kan lære oss noe om fremtiden - så er dette mannen til å gjøre det.

 

Seminar G

Hvem skal gjøre omstillingsjobben?

Flere kommuner etablerer nye staber, prosjektkontorer, innovasjonsteam og lignende for å bygge kompetanse og kapasitet på å møte og gjennomføre kravene om effektivisering, digitalisering av tjenestene, gevinstrealisering, bygging av kommune 3.0, langsiktig omstilling med mer. Ofte med fokus på å etablere felles metoder og verktøy som skal være gjennomgående for å ta ut effekt i alle ledd. Enhetene består gjerne av utviklingsorienterte og ambisiøse medarbeidere med behov og krav på seg til å vise resultater. Mange strever med å finne organisasjonsformen og samhandling med de tradisjonelle stabsavdelingene og driftslinja. Får vi igjen for ressursinnsatsen?

 

Rådmann i Nye Volda kommune Rune Sjurgard og digitaliseringsleder i Harstad Monica Larssen innleder med sine erfaringer og hva de tenker er nødvendige og gode grep for å lykkes. Du får delta aktivt i meningsbryting og debatt underveis.

 

Seminar H

Kommuneproposisjonen 2020 og prognosemodell for kommunene

  I kommuneproposisjonen for 2020 forventes det, i tillegg til informasjon om kommunesektorens rammer for 2020, at det vil bli presentert      revidert delkostandsnøkkel for grunnskole som tar høyde for normer for lærertetthet. Det kan videre komme informasjon om knyttet til          innfasingen av ny kommunestruktur i inntektssystemet og andre saker.

 

  I dette seminaret vil vi forsøke å belyse hva forslagene i kommuneøkonomiproposisjonen vil bety på kommunenivå. Det vil også bli gitt en    presentasjon av hvordan dette er innarbeidet i KS sin prognosemodell for rammetilskudd og skatt, som kommunene benytter i sin                  økonomiplanlegging. Dette blir med andre ord et seminar med både tall og beregningsmetodikk, dvs. snabelstoff for                                      kommuneøkonomientusiaster!

 

  Seminaret ledes av avdelingsdirektør Rune Bye og seniorrådgiver Sigmund Engdal i KS Kommuneøkonomi. Er det noen som vet – så      er det disse to.

 

Seminar I

Litt mindre mange. Om tilpasning og utvikling i krympende kommune

I 1/3 av norske kommuner krymper i befolkningsmengden totalt sett. Og antall barn og unge halveres, mens antall eldre dobles. Og vi planlegger som om dette ikke skal skje og at utviklingen skal snu. Kanskje det er på tide å endre perspektiv og heller fokusere på at det fortsatt er litt mindre - men fortsatt mange - som skal bo i distrikts-Norge? Josefina Syssner er professor på Linköping Universitet og har skrevet boken "Mindre många: om anpassning och utveckling i krympande kommuner". Kom på KOMØK 2019 og hør hennes forskning og betraktninger og råde om hvordan norske kommuner bær håndtere dette

 

Seminar J

Hva forteller rentemarkedet oss?

Det er urolige tider. Og det høye gjeldsnivået bidrar til at kommunesektorens økonomi er sårbar for renteøkninger. Om man bør velge fast eller flytende rente med kort eller lang løpetid er spørsmål som dukker opp hver gang det skal lånes penger. Det finnes ikke noe fasitsvar, men det bør ligge en grundig vurdering av hvor mye risiko som er forbundet med de ulike alternativene. Vi tar et dypdykk i hva historien forteller oss om renteutviklingen, samt hva som kjennetegner topper og bunner i markedet.

 

Møt Guttorm Egge, kredittanalytiker og Tom Fredrik Persen, porteføljeforvalter i kommunalbanken og hør deres betraktninger om rentemarkedet på kort, mellomlang og lang sikt.

 

Seminar P

Hva betyr det i praksis at klimaet forandrer seg?

Klimaendringene påvirker kommunesektoren. Og Svalbard er det stedet hvor temperaturen og endringene skjer raskest. Administrasjonssjefen i Longyearbyen lokalstyre Hege Walør Fagertun vil fortelle hva dette betyr i praksis for et lokalsamfunn og for kommuneøkonomien. Møt også finansbyråd i Oslo Robert Steen og hør han fortelle om hvordan Oslo kommune har bygget opp sitt ambisiøse klimabudsjett og hvordan de styrer etter dette. Dette angår oss alle.

 

Seminar Q

TBA

 

Seminar R

Endring i pensjonsordningen fra 2020 – Hvilke konsekvenser for kommuneøkonomien?

Offentlig ansatte får ny tjenestepensjon fra 2020. og dette får også konsekvenser for kommuneøkonomien. Men hva, hvordan og hvorfor? Og er det mulig å si noe om hva det faktisk kommer til å koste kommunen i framtiden?

 

Hør Erik Falk, direktør Aktuar/Produkt i KLP fortelle og forklare deg om hvilke endringer som kommer fra 2020 og hva dette vil bety for kommunesektoren generelt og kommuneøkonomien spesielt.

 

Seminar S

Digitalisering i et strategisk perspektiv - Det blir helt sikkert bedre – men blir det billigere?

En rådmann som skal fremstå troverdig å påkoblet i 2019 må si ordet «digitalisering» minst fem ganger hver dag. Det er lett å si det – men hva betyr det i praksis? Og hvordan gjør man det?

 

Christian Fotland er prosjektrådmann for Bjørnafjorden kommune som blir realisert ved at Os og Fusa slår deg sammen til en kommune. De ha satses tungt på digitalisering. Hva har de fått til, hva regner de med å få til og hva har de mislyktes med?

 

Seminar T

Forvaltningsrevisjon som verktøy i den kommunale egenkontrollen, Hvordan bruker vi revisjonsrapporter i vårt utviklingsarbeid?

Forvaltningsrevisjon inngår i den kommunale egenkontrollen og handler om å gi en kvalitetsvurdering av kommunenes forvaltning og resultatene som kommunene oppnår, sett opp mot mål og gjeldende regler.

 

Møt Administrasjonssjef, Frode Skuggedal fra Salangen kommune og Astrid Indrebø fra KomRev NORD IKS, som sammen vil reflektere over hvilken rolle og nytte forvaltningsrevisjon har i det kommunale systemet og se nærmere på noen sentrale forutsetninger for at det kan bidra til læring og forbedring. Kan revisjon være mer enn bare kontroll? Kan revisjonen brukes i utviklingsarbeid?

 

Seminar U

Styring, Samskaping og Samspill i Øvre Eiker

I over 20 år har Øvre Eiker kommune styrt etter visjonen «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker». De har lang erfaring med å utvikle og drifte kommunen i samarbeid med innbyggere, lokalsamfunnslag, velforeninger, lag og organisasjoner. Hva har de gjort? Hva har de lært? Og hva av dette har vært lurt? Og sist men ikke minst; er det økonomisk rasjonelt og har de hatt noen økonomisk gevinst?

 

Møt rådmann Trude Andressen i Øvre Eiker kommune og hør hennes erfaringer og refleksjoner rundt hvordan de styrer og tenker utvikling sammen med innbyggere og brukere

 

Seminar V

Finansielle handlingsregler

Ny kommunelov krever at det etableres handlingsregler. Men hva skal til for å finne gode handlingsregler og hva skal til for å leve etter det? Virker det styrende på praksis? Begrenser man sine valg eller setter man de bare til side når de ikke lenger passer med de politisk ambisjonene?

 

Nittedal kommune har lang erfaring med etabler finansielle måltall. Møt Inge Bjur Halvorsen, økonomisjef i Nittedal kommune og hør hans refleksjoner rundt hvilken erfaringer og effekter de har hatt av dette.

 

Og hvordan er kommunale handlingsregler og finansiell risiko sett fra kredittmarkedene? Vil de hensyn ta dette når de vurderer kommunens ønsker om å låne penger? Møt Jo Forfang, juridisk direktør – i Nordic Trustee og hær hans vurderinger av hvilke betydning han mener det vil få.

 

Seminar W

Ny kommunelov med tilhørende forskrift – konsekvenser for økonomiforvaltningen

Kommunelovutvalget overleverte i mars 2016 sitt forslag til ny kommunelov (NoU 2016:4). Utvalget har lagt vekt på at økonomireglene skal støtte opp om det kommunale selvstyret, trygge det finansielle grunnlaget for tjenestene, gi kreditorene trygghet for at kommunene kan dekke sine betalingsforpliktelser og støtte opp om statens behov for styring av nasjonaløkonomien. 

Kommunelovutvalgets forslag har vært på høring, og 16. mars 2018 oversendte Regjeringen sitt forslag til kommunelov til Stortinget. Det er nå også kommet en forskrift som presisere og utdyper loven.

 

Møt Bent Devik, seniorrådgiver i Kommunal og moderniseringsdepartementet, som vil redegjøre for ny kommunelov med tilhørende forskrift og hvilke betydning de ulike delene vil ha for kommunenes økonomiforvaltning.

 

Møt også Asbjørn O. Pedersen, generalsekretær i Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund og hør hans vurderinger av hvordan han mener ny kommunelov vil påvirke økonomiforvaltningen i kommunene.

 

Seminar X

Hvordan få økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommune-Norge?

  En samlet offentlig sektor har som mål å utnytte de nye mulighetene som digitalisering byr på, til samfunnets beste. Tjenestene skal være    effektive og oppleves som helhetlige og sammenhengende for innbyggere og næringsliv. For å få til dette må stat og kommune                      samarbeide på nye måter. Vi ser at mange statlige tjenester og løsninger kun oppnår ønsket effekt dersom de ses i sammenheng med          kommunale løsninger. Samtidig er det nærmest en umulig oppgave for hver enkelt kommune og fylkeskommune å forholde seg til                leverandører og statlige virksomheter hver for seg.

 

  Her kan du møte representanter for digitaliseringsavdelingen i KS og få presentert deres tanker og planer for hvordan vi sammen skal få      digitalisert kommunesektoren på en helhetlig måte.

Seminar Y

Rydde i eget bo - Hvordan forebygge og hindre arbeidslivs-kriminalitet og sosial dumping i egne investeringsprosjekter?

 Gjennom arbeidsgiverkontroller og samarbeid med andre aktører bidrar norske kommuner til å redusere arbeidslivskriminalitet og       sosial dumping. Vi investerer samtidig mye i bygg og anlegg, en bransje der omfanget av dette er stort. Politikere og innbyggere har         fokus på at kommunene skal kjøper hvitt, og at leverandører innbetaler riktig mva og skatt på alle prosjekter, samtidig vil de at                   kommunen skal bruke minst mulig penger og velge de som gjør jobben billigst.

 

    Møt Helge Askildsen, seniorrådgiver i Stavanger kommune, som vil fortelle oss hvilke krav vi bør ha til leverandører, hvorfor vi har              disse kravene, og hvordan vi skal følge dem opp. Helge Askildsen brenner for dette, og har holdt foredrag og kurs om emnet i ulike              sammenhenger i Norge og i andre skandinaviske land.

Leverandørseminar L1

Den røde tråden fra Kommuneplanen til handlingsprogram, virksomhetsplan, løpende rapportering og til tertial-/årsrapport

 

Framsikt lager et programvareverktøy som digitaliserer planleggings, budsjetterings og rapporteringsprosessene i kommunene sitt årshjul for virksomhetsstyring. På forrige konferanse snakket vi om hvordan man enkelt og effektivt rapporterer på det som er vedtatt i Handlings- og økonomiplanen. Gjennom 2018 har vi utviklet en ny modul for Virksomhetsplan der det politiske og administrative plan samt rapporteringsprosessene henger tett sammen. I årets fordrag er vårt hovedfokus hvordan du enkelt kan» den røde tråden» fra Kommuneplanens samfunnsdel, via Handlingsplanen og ned til mål og tiltak på den enkeltes virksomhet samt hvordan det kan følges opp i den administrative rapporteringen og videre skape overordnet rapportering til politikken.

 

Vi vil vise deg hvordan du med vår modul for Virksomhetsplan kan fordele mål, planer, oppdrag, sjekklister for internkontroll til organisasjonen og hvordan virksomhetene kan konkretisere sin egen virksomhetsplaner og aktiviteter. Samt hvordan dette kan følges opp gjennom den løpende økonomi- og virksomhetsrapporteringen og videre danne for overordnet rapportering. Modulen for Virksomhetsplan, ny funksjonalitet for styringsrapportering/BI og ny funksjonalitet for å koble handlingsprogrammet tettere sammen med kommunale planen skaper en rød tråd fra kommuneplanen til handlingsprogrammet til den daglig styringen i virksomhetene til tertial-/årsapportene.

 

Foredraget vil bli holdt sammen med Ole K. Grinde som er Økonomisjef i Horten kommune og Wenche Folberg, som er rådmann i Nesodden kommune. Han vil vise de vil vise praktiske eksempler, samt fortelle om erfaringer og strategier som er valgt. Han vil også vise hvordan handlingsplan/budsjett, tertialrapport og årsrapport nå er tilgjengelig som enkle og interaktive dokumenter på nett. I tillegg vil vi berøre temaer som håndtering av verbal vedtak og politiske saker, utarbeidelse av sjekklister ved månedsrapportering, og selvsagt hvordan arbeidet med virksomhetsplanen henger sammen med de andre arbeidsprosessene. Vi vil også vise vår nye lederportal som binder de ulike prosessene i Framsikt sammen, et dashboard der hver enkelt leder kan velge sin styringsinformasjon.

 

Vi vil også fortelle om videre planer for utvikling av støtte for utarbeidelse av kommunale planer.

 

Møt Halvor Walla, daglig leder i Framsikt og Ole K. Grinde, Økonomisjef i Horten kommune.

 

Leverandørseminar L2

KFs løsninger for helse og omsorgstjenesten gir oversikt over ressurs- og tidsbruk.

Effekter av redusert deltid dokumenteres sammen med gevinster og kostnader. Løsningene gir kommunen et unikt beslutningsgrunnlag for styring, effektivisering og dimensjonering av tjenestene.

 

Foredragsholder er Stig Mosleth, produktansvarlig i KF.

Leverandørseminar L3

 

Kommunekompasset – hvor god er din kommune?

 

Det er godt dokumentert at det er lite sammenheng mellom hvor mye penger en kommune setter inn og hvilke resultater den skaper. Dermed er det hva man gjør som er avgjørende. Kommunekompasset måler forvaltningspraksisen i din kommune opp mot et kommuneideal som er utviklet av KS i Norge og SKL i Sverige (KS sin søsterorganisasjon). Kommunekompasset er et strategiverktøy for å vurdere hvor man bør sette inn utviklingstiltak og forbedre arbeidsformer og forvaltningspraksis og som gir mulighet for sammenligning med andre kommuner. Over 100 norske og 150 svenske kommuner har gjennomført en eller flere Kommunekompassevalueringer. KS-Konsulent as forvalter verktøyet på vegne av KS.

 

Ulstein kommune har gjennomført 4 kommunekompassevalueringer. Møt rådmann Verner Larsen og hør hvordan Ulstein kommune bruker Kommunekompasset som strategiverktøy for systematisk utviklings- og forbedringsarbeid. Seniorrådgiver i KS Konsulent Håvard Moe har gjennomført mer en 80 Kommunekompassevalueringer i norske kommuner og har bred innsikt i kommunalt utviklingsarbeid og hva som er beste praksis. Han vil gi en kort innføring i metoden, samt hvilke funn man nå ser på aggregert nivå både i forhold til kommunestørrelse, inntektsnivå og i sammenligning med svenske kommuner.

 

  Leverandørseminar L4

   

Kom ut av siloen, ta del i et felles samhandlingsverktøy og jobb mot felles mål!

 

Munikum er en samhandling – og delingsplattform utviklet i tett samarbeid med seks partnerkommuner gjennom et OFU-prosjekt støttet av Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

 

Utgangspunktet for prosjektet var kommuners behov for å bedre ivareta og utnytte tilgjengelige ressurser, bli mindre sårbare ved fravær og utskiftninger av personale, og få oversikt og mulighet til å se sammenhenger på tvers. Løsningene i Munikum imøtekommer disse behovene, men gir også muligheter for mer. Munikum gjør det enklere å se helheten, forstå sitt ansvar opp imot andre og resten av systemet, og få eierskap for felles overordnede mål og satsingsområde.

 

Prosjektleder Anders Lødemel og utvikler Kristina Kostopoulos vil vise hvordan Munikum kan nyttes for å støtte opp under helhetlig tjenesteyting, samskaping og innovasjon – både innad i egen organisasjon og på tvers av kommunegrenser.

 

 

Powered by WebSite