Lærings- og utviklingsnettverk - helhetlig kommunal boligpolitikk 

 

Hvorfor dette initiativet?

 

Nettverket etableres med bakgrunn i stort engasjement om boligpolitikk hos medlemmene

og som oppfølging av KS FoU kommunen som aktiv boligpolitisk aktør. 

 

 

Praktisk gjennomføring

 

• Vi legger opp til 5 samlinger over en periode på ca 1,5 år.

 

• Fra hver deltakerkommune forventes det minst 2 deltakere (gjerne 3), som dekker bredden i kommunenes helhetlig boligpolitikk. Deltakelsen må forankres hos rådmannen, og det er ønskelig at rådmannen selv deltar på oppstart- og avslutningssamling.

 

• I deler av arbeidet er det aktuelt å dele kommunene inn grupper etter vekstpress/befolkningsnedgang – ulike typer utfordringer.

 

• Deltakerne dekker kostnadene for dagpakker (ca kr 900 pr person pr samling)

 

 

Faglig innramming

 

«Bolig for alle» vil være et utgangspunkt. Arbeidet i nettverket avgrenses mot boligsosiale virkemidler, men vil likevel omfatte sammenhenger mellom boligsosialt arbeid og øvrig boligpolitikk.  

 

Figuren under kan fungere som faglig innramming:

 

 

Aktuell arbeidsmetodikk

 

A) Sammenstilling og erfaringsutveksling om boligpolitiske mål og innholdselementer i en helhetlig boligpolitikk (jmf figuren over) (mellom samling 1 og 2)

 

B) Erfaringsutveksling og drøfting av konkrete planer/boligutviklingsområder

 

C) Utviklingsarbeid knyttet til kunnskapsgrunnlag og utfordringer som deltakerkommunen definerer

 

 

 

Utfordringer meldt inn av kommunene (fra KS FoU Kommunen som aktiv boligpolitisk aktør): 

 

• Høye boligpriser i knutepunkt og fortettingsområder gjør det vanskelig å fremskaffe boliger til barnefamilier og innbyggere med vanlige inntekter 

 

• For lite rotasjon i eneboligmarkedet. Nybygging av leiligheter frigir ikke eneboliger til familier slik det var forventet. 

 

• Boliger til eldre. Eldre er en sammensatt gruppe som har ulike boligbehov som ikke i tilstrekkelig grad er fanget opp. 

 

• Nok boliger til ulike grupper vanskeligstilte 

 

• Levekårsutfordringer i noen områder 

 

• Fragmentert ansvar for boligpolitikken på offentlig side 

 

• Prisdrivende knutepunkts- og fortettingspolitikk gir utfordringer for barnefamiliene 

 

 

Kompetansemiljøer å trekke veksler på

 

Nytt senter for boligmarkedsforskning, Distriktssenteret, Bylivsenteret, Direktoratet for byggkvalitet, NMBU, Velferdsforskningsinstituttet (NOVA), Institutt for samfunnsforskning, Oslo Met, Norsk Boligbyggelags Landsforbund, Tidsskrift for boligforskning, Entreprenørforeningen EBA. Prosjekter i FORKOMMUNE-programmet (Alna og Bergen)

 

 

Deltakelse i nettverket fra øvrige aktører

 

Husbanken, KMD og fylkeskommuner med deltakerkommuner inviteres med.

 

Deltakende kommuner

 

 

Fylke

 

 

Kommuner

 

Viken

 

Nittedal

Lunner

Lier

 

Rogaland

 

Stavanger

Karmøy

 

Finnmark og Troms

 

Sør-Varanger

 

Nordland

 

Saltdal

Øksnes

 

Innlandet

 

Vestre Toten

Hamar

Lillehammer

 

Trøndelag

 

Nærøysund

 

Agder

 

Iveland

Arendal

Kristiansand

Mandal (Mastergradstudent)

 

Vestfold og Telemark

 

Horten

 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Henning Berby: henning.berby@ks.no

 

 

 

 

Powered by WebSite