PROGRAM TARIFFKONFERANSE OG PERSONALLEIARSAMLING

12. – 13. JUNI 2019, Scandic Parken Ålesund

 

Onsdag 12. juni

 

 

Tariffkonferanse

10.00

Kaffe/te, registrering

10.30

Tariff 2019

v/Kjersti Myklebust, spesialrådgjevar KS
 

- Tilbakeblikk på forhandlingane, forhandlingsprosessen og KS’ prioriteringar.

- Gjennomgang av dei økonomiske elementa, under dette sentrale tillegg og særskilt lønnstiltak for
  høgskulegruppene/fagarbeidarar med lang ansiennitet.

- Gjennomgang av nye pensjonsordningar i kommunal sektor og ny sentral generell sær avtale SGS 2020.


Vi ber deltakarane ta med HTA og forhandlingsresultat frå i år.
 

12.30

Lunsj

13.30

Aktuelle saker og informasjon frå KS Forhandling

v/Kjersti Myklebust, spesialrådgjevar KS
 

  • Lokale lønsforhandlingar 2020:

Ny kunnskap frå FOU om lokale lønnsforhandlingar, førebuingar, prioriteringar m.m. Diskusjon og erfaringsutveksling.

  • Kompetanse og rekruttering:

Lønnspolitikk og lokalt handlingsrom i HTA, bruk av særskilte lønnsforhandlingar, kompetanseforhandlingar, erfaringar frå ny drøftingsføresegn om rekrutteringssituasjonen. Diskusjon og erfaringsutveksling.

 

15.00

Tariffkonferanse ferdig – vel heim

 

 

Personalleiarsamling

 

  15.00   Kaffe, te og pausematbuffet

15.15

Velkommen til personalleiarsamling

v/Alf Åge Berg, seniorrådgjevar KS

Kven er til stades, kvifor dette programmet.
 

15.30

Analyse og statistikkbruk innan HR

v/Rune Soleng, spesialrådgjevar KS
 

Korleis kan kommunane bruke statistikk og analyse effektivt for planlegging av framtidige behov innan HR:

- Kan dagens situasjon peike på utfordringsområder som kan /bør utforskast nærare?

- Kan statistikk brukast til å vurdere forventa gevinstar, definere nullpunkt og måling av resultat?

 

Vi ser på KS sine statistikkar og analyser. Korleis ta dette effektivt i bruk? Innlegg, grupper og plenum.
 

17.00

Slutt fagleg program

18.30

Middag og sosialt samvær


 

Torsdag 13. juni:

08.30

Kompetansealliansen Møre og Romsdal
v/Øyvind Tveten og Trygve Grydeland, rådgjevarar M&R fylkeskommune

  Tema i denne bolken er M&R fylkeskommune sitt arbeid med Kompetansealliansen for Møre og Romsdal, og 
  analysegrunnlaget for arbeidet. Kan dette arbeidet vere eit verkty for kommunane sitt strategiske arbeid med 
  kompetanse?

  Økta består av informasjon om prosjektet, og arbeid i grupper med case knytt til kompetansebehov. Dette vert innspel 
  til kompetansestrategien for M&R.

10.00

Pause, utsjekk

10.15

  Arbeidsgjevarstrategi i omskiftelege tider
  v/Hanne Børrestuen, spesialrådgjevar KS

  Arbeidsgjevarstrategiar skal verke i ei tid der det meste er i endring, og endringstakta i dagens samfunn aukar. KS skal
  fornye arbeidsgjevarstrategien for kommunane, korleis gjere denne best mogleg for ulike kommunar og høg 
  endringstakt? Korleis lage robuste strategiar for alle?

  Innleiingar, arbeid i grupper og plenum

12.15

Lunsj

13.00

  Ny IA-avtale og bransjesatsingar
  v/Hanne Børrestuen, spesialrådgjevar og Astrid Paulsen, avdelingsdirektør NAV

  Kva er hovudinnhaldet i den nye IA-avtalen? Kva en NAV si rolle i ny avtale, korleis kan NAV gjennom dei verkemidlar 
  som ligg i bransjesatsingane samarbeide med og hjelpe kommunar med å lukkast?

  14.15 

  Oppsummering av samlinga
  Innspel til KS

14.30

Slutt, vel heim