VELKOMMEN TIL SENTRALT AVTALEKURS 2018
 
 
Kursomtale:


KS Forhandling arrangerer nok en gang sentralt avtalekurs med ulike tariffrettslige temaer 23.-24. januar 2018 i Kommunenes Hus i Oslo sentrum.

23. januar 2018 tilbyr vi innføringskurs i Hovedtariffavtalen for nye personalmedarbeidere og for nye ledere med personalansvar. Det vil være en gjennomgang av de viktigste bestemmelsene i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, herunder bestemmelser knyttet til tilsetting, ansiennitetsberegning, arbeidstid, ferie og lønn under sykdom. Videre vil det Hovedtariffavtalens lønnskapitler bli gjennomgått, herunder forhandlingshjemlene, lønnssystemet, regler for innplassering i kapitler og stillingskoder m.m.

24. januar 2018 tilbyr vi avtalekurs over samme lest som forrige gang. Kurset består av 3-timersseminarer og ulike miniseminarer på 1½ time med ulike tema, og deltakerne kan velge seminarer etter interesse og behov. Deltakerne kan begge dagene velge ett 3-timersseminar før lunsj, og to miniseminarer etter lunsj.
 

 

Temaene for 3-timersseminarene er:


• Arbeidstid


• Omstilling og nedbemanning – relevante bestemmelser i HA og HTA 


• Helseavtalene


• Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet

 


Temaene for de parallelle miniseminarene på 1 ½ time er:


• Ny særavtale for avlastere


• SFS 2201 Barnehageavtalen


• SFS 2404 Brannavtalen


• SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev


• Lønn ved sykdom


• Forhandlingsøkonomi/Lønnsforhandlinger


• Tilsetting av lærere – kompetansevurdering og innplassering i stillingskoder


• Hovedavtalens del B

 

Se programmet for mer informasjon om hvert delseminar.

 

 

Målgruppe:


Medarbeidere innen personal/HR/lønn, samt ledere med personalansvar.
 


For å få best mulig utbytte av kurset, anbefaler vi at du tar med deg lov- og avtaleverk som er relevant for kurset du melder deg på:


• Hovedtariffavtalen – bestilles hos Kommuneforlaget, eller lastes ned fra KF Infoserie, eller her: http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/hovedtariffavtalen/hovedtariffavtalen-01.05.14-30.04.18/


• Arbeidsmiljøloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62


• Opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61


• Opplæringsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

 

I tillegg må det medbringes ny Hovedavtale gjeldende fra 01.01.2018, samt oppdaterte særavtaler, herunder de særavtalene som utløper 31.12.2017. og som skal forhandles i høst. Oppdaterte særavtaler kan lastes ned fra KF Infoserie, eller her: http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/saravtaler-og-ovrige-avtaler/
 

 
 
 
Powered by WebSite