ALLE KURS ER FULLSATT

Vi tar ikke imot venteliste.

Ønsker du å delta på innføringskurset 23. januar, er det mulig å delta via streaming: Klikk her

 

 

VELKOMMEN TIL SENTRALT AVTALEKURS 2018
 
 
Kursomtale:


KS Forhandling arrangerer nok en gang sentralt avtalekurs med ulike tariffrettslige temaer 23. og 24. januar 2018 i Kommunenes Hus i Oslo sentrum. Kursdeltakere kan velge selv om de ønsker å delta på begge dagene, eller kun en av dagene. 

 

23. januar 2018 vil det være et innføringskurs i Hovedtariffavtalen for nye personalmedarbeidere og for nye ledere med personalansvar. Bli med på en gjennomgang av de viktigste bestemmelsene i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser! Vi kommer innom bestemmelsene om tilsetting, ansiennitetsberegning, arbeidstid, ferie og lønn under sykdom. Du blir også kjent med Hovedtariffavtalens lønnskapitler for å få en bedre forståelse for lokale forhandlinger, lønnssystemet og hvilke regler som gjelder for innplassering i stillingskoder/stillingsgrupper m.m.
Dersom dere ikke har mulighet til å komme til KS-huset i Oslo, vil dere i år for første gang ha muligheten til å delta på dette kurset via streaming.

NB! Mulighetene for streaming gjelder kun innføringskurset 23. januar.

 

24. januar 2018 tilbyr vi avtalekurs over samme lest som forrige gang. Kurset består av 3-timersseminarer og ulike miniseminarer på 1½ time med ulike tema, og dere kan velge seminarer etter interesse og behov. Deltakerne kan velge ett 3-timersseminar før lunsj, og to miniseminarer etter lunsj.

 


 
Temaene for 3-timersseminarene er:


• Arbeidstid


• Lønn ved sykdom og foreldrepermisjon


• Helseavtalene


• Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet

 


Temaene for de parallelle miniseminarene på 1 ½ time er:


• SGS 1030 Ny særavtale for avlastere.


• SFS 2201 Barnehageavtalen


• SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev


• Nøkkeltall ved forhandlinger og statistikk


• Ferie


• Tilsetting av lærere – kompetansevurdering og innplassering i stillingskoder


• Hovedavtalens del B


Se programmet for mer informasjon om hvert delseminar. NB! Merk at miniseminaret om den nye avlasteravtalen holdes to ganger, for å øke valgmulighetene for de som ønsker å få med seg dette seminaret.

 

 

Målgruppe:

Medarbeidere innen personal/HR/lønn, samt ledere med personalansvar.

 

NB - Kurset tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som ''arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling''. Den enkelte kommune må sende en felles søknad for alle sine deltakere. 
Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

 


For å få best mulig utbytte av kurset, anbefaler vi at du tar med deg lov- og avtaleverk som er relevant for kurset du melder deg på:


• Hovedtariffavtalen – bestilles hos Kommuneforlaget, eller lastes ned fra KF Infoserie, eller her: http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/hovedtariffavtalen/hovedtariffavtalen-01.05.14-30.04.18/


• Arbeidsmiljøloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62


• Opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61


• Opplæringsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

 

I tillegg må det medbringes ny Hovedavtale gjeldende fra 01.01.2018, samt oppdaterte særavtaler, herunder de særavtalene som utløper 31.12.2017. og som skal forhandles i høst. Oppdaterte særavtaler kan lastes ned fra KF Infoserie, eller her: http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/saravtaler-og-ovrige-avtaler/

 
Powered by WebSite