KS Forhandling arrangerer nok en gang sentralt avtalekurs med ulike tariffrettslige temaer,

17. og 18. januar 2019 hos Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen.

Kursdeltakere kan velge selv om de ønsker å delta på begge dagene, eller kun en av dagene.

Kurset er forbeholdt ledere og arbeidsgiverrepresentanter fra kommuner og fylkeskommuner. 

 

 

 

Dersom dere ikke har mulighet til å delta på Gardermoen, vil det være mulighet for å delta på Innføringskurset 17.januar og 2,5 timers seminaret - Ny offentlig tjenestepensjon 18.januar via streaming.


NB! Det vil kun være live streaming, slik at opptakene vil ikke være tilgjengelig etter at kurset er avsluttet.

 

 

 

 

Innføringskurs i Hovedtariffavtalen

for nye ledere med personalansvar og for nye medarbeidere innen personal/HR/lønn


Det vil være en gjennomgang av de viktigste bestemmelsene i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, herunder bestemmelser knyttet til tilsetting, ansiennitetsberegning, arbeidstid, ferie og lønn under sykdom. Videre vil Hovedtariffavtalens lønnskapitler bli gjennomgått, herunder forhandlingshjemlene, lønnssystemet, regler for innplassering i stillingskoder/stillingsgrupper m.m. Målgruppen for kurset er nyansatte ledere og personalmedarbeidere i kommunen/fylkeskommunen.

 

 

 


 

Fellesdel: Nyheter og oppdateringer fra KS Forhandling.


 


Tilsetting av lærere – Kompetansevurdering av lærere opp mot bestemmelsene i kompetanseforskriften.

Innplassering i stillingskoder og lærernes kompetanselønnssystem, jfr. HTAs vedlegg 6.

 


Avlasteravtalen – Gjennomgang av særavtalen for avlastere.

 


Grunnleggende kollektiv arbeidsrett – Med utgangspunkt i KS´ avtalestruktur vil kurset bidra til en grunnleggende forståelse av tariffavtalebegrepet og innføring i viktige prinsipper i den kollektive arbeidsretten. Tariffavtalebegrepet, formkrav til tariffavtaler og partsbegrepet og tvisteinstitutter

er sentrale tema som vil bli gjennomgått.

 


Rett til fast ansettelse – Seminaret vil omhandle rett til fast ansettelse etter merarbeidsregelen og på grunn av ulovlig midlertidig ansettelse, med fokus på case-oppgaver.

 

 

 

 


Ny offentlig tjenestepensjon – Det er avtalt mellom partene at det fra 2020 skal innfases nye pensjonsordninger. Kurset omfatter en gjennomgang av disse nye pensjonsordningene og tilhørende overgangsregler.

Pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrenser er foreløpig ikke avklart,

og vi vil gi en orientering om status for dette arbeidet.

 


SFS 2213 – De viktigste bestemmelsene i SFS 2213 vil bli gjennomgått,

herunder bestemmelser om arbeidsplan, tidsressurser, livsfasetiltak, overtid, funksjonstillegg mv.

 


Arbeidstid – turnus – Gjennomgang av utvalgte sentrale arbeidstidsbestemmelser i arbeidsmiljøloven og HTA.

Kurset har fokus på turnusarbeid og bestemmelser som er relevante i forbindelse med slikt arbeid.

 


Inntektspolitikk og lønnsdannelse i Norge/nøkkeltall ved forhandlinger og statistikk Kurset vil gi en oversikt over sammenhengene og målene med det inntektspolitiske samarbeidet og betydningen av partsamarbeidet for lønnsdannelsen i Norge. Det gir også en innføring i beregning av årslønnsvekst, overheng og glidning, samt andre relevante nøkkeltall ved bruk i lokale forhandlinger i kapittel 3.4 og 5.

 

 

 

 

 
 

 

Powered by WebSite